Privacy Verklaring MGH Beheer B.V.

Wij hechten eraan u duidelijkheid te geven over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. In dit Privacy Statement informeren wij u hierover.

1. Contactgegevens

MGH Beheer B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Schout de Walestraat 39, 5062 AT Oisterwijk.
Telefonisch zijn wij bereikbaar op 013-5230574, per mail via maarten@mghbeheer.nl

2. Op wie is dit Privacy Statement van toepassing?

Dit Privacy Statement geldt voor alle personen van wie MGH Beheer B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij MGH Beheer B.V.. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie over personen bevatten waarmee die personen identificeerbaar zijn.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

– cliënten van MGH Beheer B.V.,
– potentiële cliënten met wie MGH Beheer B.V. contact heeft gelegd of wil leggen,
– bezoekers van de website van MGH Beheer B.V.,
– ontvangers van nieuwsbrieven en commerciële e-mails van MGH Beheer B.V., en
– alle andere personen die contact opnemen met MGH Beheer B.V. of van wie MGH Beheer B.V. de persoonsgegevens verwerkt.

Voor werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires, en sollicitanten geldt dit Privacy Statement niet.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan wij: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw persoonsgegevens.
Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van nieuwsbrieven en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals zakelijke Sociaal Media platforms en visitekaartjes.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

– contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn ter behandeling van uw opdracht door een consultant,
– contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren, en
– contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

– IP-nummer,
– uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd,
– of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke sociaal media platforms zoals LinkedIn,
– persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, en
– persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen en sociaal media buttons bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende sociaal media platforms. Evenmin is MGH Beheer B.V. verantwoordelijk voor het privacy beleid en het gebruik van cookies op die websites en sociaal media platforms.

4. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Wij zetten ze voor u op een rij:

– Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van innovatie- en financiering consultancy diensten door onze consultants.
Indien u een opdracht in behandeling geeft aan een consultant, worden daarbij in ieder geval uw contactgegevens gevraagd. Ook andere persoonsgegevens kunnen noodzakelijk zijn voor de behandeling van de opdracht, afhankelijk van de aard van de opdracht. Voorts worden de gegevens gebruikt voor facturatie van de verleende diensten.
– Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
– Het onderhouden van contact met u.
Uw contactgegevens worden bijgehouden in EU relatie beheer systemen en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.
– Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact. Bij marketingacties verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens en overigens ook geen vertrouwelijke gegevens. Indien wij van u een persoonlijk, individueel klantprofiel zouden willen aanleggen, zullen wij daarvoor uw voorafgaande toestemming vragen. Indien u later deze toestemming zou willen intrekken, is dat altijd mogelijk.

De volgende gegevens analyseren wij:

– Interactiegegevens: Persoonsgegevens verkregen uit contact tussen MGH Beheer B.V. en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van onze website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak en wanneer er contact is tussen MGH Beheer B.V. en u.
– Gedragsgegevens: Persoonsgegevens die MGH Beheer B.V. verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften. Deze gegevens kunnen wij bijvoorbeeld afleiden uit uw surfgedrag op onze website, het lezen van onze nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde, inkomende telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers.

– Het verbeteren en beveiligen van onze website www.mghbeheer.nl

5. Beveiligingsniveau

Wij beschermen de persoonsgegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewalls, een beveiligde internetverbinding, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot data en servers.

6. Bewaring persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

7. Rechtsgrond van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

– Toestemming
– Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
– Wettelijke verplichting
– In verband met een gerechtvaardigd belang

Een verwerkingsverantwoordelijke mag uitsluitend persoonsgegevens verwerken, als dit kan worden gebaseerd op één van de limitatief opgesomde rechtsgronden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De vier rechtsgronden waar MGH Beheer B.V. zich op baseert zijn:

– Toestemming: Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
– Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van innovatie of financiering consultancy diensten, verwerken wij persoonsgegevens indien en voor zover dat voor het uitvoeren van de opdracht noodzakelijk is.
– Wettelijke verplichting: Wij verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan toezichthouders opsporingsinstanties indien dat wettelijk verplicht is. Wij zullen in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermd worden.
– Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

8. Verwerkers

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.
Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners welke hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Ook gebruiken wij diensten van derden voor het verzenden van nieuwsbrieven en commerciële e-mails. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9. Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan “ afhankelijk van de omstandigheden van het geval “ noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe leiden dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven.

In onder meer de volgende gevallen, worden persoonsgegevens aan derden verstrekt:

– Bij de behandeling van een dossier kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met derden te delen.

Bijvoorbeeld bij het sonderen of vragen om financiering aan een overheid, of het sluiten van een overeenkomst waarbij meerdere partijen zijn betrokken.
– Indien een rechtelijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan dienen te voldoen.
– Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

We verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

10. Doorgifte buiten de (Europese Economische Ruimte) EER

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mogen persoonsgegevens uitsluitend worden doorgegeven aan partijen buiten de EER indien een passend niveau is gewaarborgd voor de bescherming van de persoonsgegevens of indien een specifieke afwijking van toepassing is.
Wij kunnen persoonsgegevens aan een partij buiten de EER doorgeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht tot het leveren van innovatie of financiering consultancy diensten.

11. Indien u vragen heeft over uw persoonsgegevens

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens. Zo hebt u het recht tot inzage, rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens. Ook kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens of vragen dit gebruik te beperken. In bepaalde gevallen kunt u zelfs uw gegevens opvragen en meenemen naar een andere partij. Neemt u voor al deze vragen contact op via 013-5230574, per e-mail via maarten@mghbeheer.nl.

12. Klachten

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar maarten@mghbeheer.nl of te bellen met 013-5230574. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing binnen een termijn van vier weken na ontvangst van uw verzoek. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Veranderingen

Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Ook kan regelgeving wijzigen. In dat geval zullen we dit Privacy Statement aanpassen. We nodigen u daarom uit het Privacy Statement regelmatig te checken, zodat u geïnformeerd blijft. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop ook via onze website attent maken.

MGH Beheer BV
Oisterwijk, 24 mei 2018