SUBSIDIE- EN FISCALE REGELINGEN

Op deze pagina vindt u een overzicht van belangrijke subsidie- en fiscale regelingen voor ondernemers in Nederland. Natuurlijk is deze lijst niet volledig.

Subsidie- en fiscale regelingen

WBSO / RDA

WBSO/RDA

Voor wie?
Nederlandse bedrijven kunnen de financiële lasten van research en development (R&D)-projecten verlagen via de WBSO. Alle bedrijven die onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten uitvoeren, kunnen deze aftrek aanvragen: van starters, kleine zelfstandigen (ZZP) en MKB-bedrijven tot multinationals in elke bedrijfssector.

Wat is het?
De WBSO verlaagt de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor uw R&D project, hieronder vallen bijvoorbeeld prototypes en onderzoeksapparatuur. Het voordeel van de WBSO kunt u verrekenen via uw belastingaangifte: bedrijven dragen minder loonbelasting af en zelfstandigen krijgen een aftrek.

Budget en looptijd
Voor 2019 is het budget vastgesteld op €1.205 miljoen.

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/wbso

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Voor wie?
Bedrijven die investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

Wat is het?
Fiscaal voordeel voor specifieke investeringen die op de Energielijst staan (energiezuinige en milieuvriendelijke technieken), maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse besparing kunnen opleveren.

Nieuw voor de EIA is dat zonne-energie interessant geworden is; opslagsystemen voor electrische energie (accu’s) zijn opgenomen in de Energielijst.

Budget en looptijd
Voor 2019 is het budget €147 miljoen.
Van de investeringskosten mag 45% afgetrokken worden van de fiscale winst, boven op uw gebruikelijke afschrijving. De EIA levert gemiddeld 11% netto voordeel.

De EIA moet aangevraagd worden binnen 3 maanden na het geven van de opdracht.

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

MIA / VAMIL

MIA / VAMIL

Voor wie?
Bedrijven die investeren in milieuvriendelijke technieken.

Wat is het?
Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. De VAMIL biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door u nader te bepalen tijdstip af te schrijven.

De milieuvriendelijke oplossingen waarvoor u dit fiscale voordeel kunt krijgen, staan op de milieulijst van 2019. Voorbeelden zijn duurzaam bouwen, asbest verwijderen, zonnepanelen en elektrisch rijden (zie hieronder).

Budget en looptijd
Voor 2019 is het budget vastgesteld op €114 miljoen voor de MIA en €25 miljoen voor de VAMIL. De MIA / VAMIL moet aangevraagd worden binnen 3 maanden na het geven van de opdracht.

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mia-en-vamil

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Voor wie?
Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren

Wat is het?
Een subsidieregeling, bedoeld voor hernieuwbare energietechnieken. Deze is onderverdeeld in de categorieën biomassa, geothermie, water, wind (land, meer en dijk) en zon.

Budget en looptijd
Voor 2019 is het budget vastgesteld op €5 miljard euro (voorjaarsronde).
De openstelling voor het voorjaar is van 12 maart tot en met 4 april 2019.
In juli 2019 zal budget en voorwaarden voor de openstelling bekend gemaakt worden via een kamerbrief.

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie-sde

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Voor wie?
Deze subsidie is er voor zakelijke en particuliere gebruikers.

Wat is het?
Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming ontvangen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Budget en looptijd
Voor 2019 is er €100 miljoen beschikbaar gesteld.
De hoogte van het subsidiebedrag dat u krijgt, hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.
U kunt de subsidie aanvragen van 1 januari tot en met 31 december 2019 17.00 uur. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Voor wie?
Sportverenigingen en sportaccommodaties

Wat is het?
Subsidie voor investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie in sportaccommodaties (de aanschaf van een installatie of apparatuur).

Budget en looptijd
Budget is €8 miljoen voor 2019.
Sportclubs kunnen vanaf 2 januari weer subsidie aanvragen voor investeringen in energiebesparingen of duurzame energie. Sportclubs komen voor deze regeling in aanmerking indien er investeringen voor meer dan 3.000 euro gedaan worden.

Voor sportverenigingen bedraagt het subsidiepercentage 30% en voor sportstichtingen 15% (het verschil zit in de BTW plicht).

Vanaf 2019 gaat de regeling op in de nieuwe Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties via DUS-I.

Aanvragen mogelijk tot en met 7 december 2019 zolang er budget is.

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-energiebesparing-en-duurzame-energie-sportaccommodaties-eds

Subsidieregeling Praktijkleren

Subsidieregeling Praktijkleren

Voor wie?
Bedrijven en organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen.

Wat is het?
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Budget en looptijd
Tot 2023 wordt door het ministerie van OCW jaarlijks subsidie beschikbaar gesteld.

Voor school-, studiejaar 2018/2019 kunt u een aanvraag indienen van 2 juni 2019 t/m 16 sept 2019.

Voorwaarden
Alleen erkende leerbedrijven en instellingen, waaronder opleidingsbedrijven, kunnen subsidie aanvragen. Zij moeten dan praktijk- of leerwerkplaatsen aanbieden.  Na afloop van de begeleiding dient u uw aanvraag in. Lees de voorwaarden per categorie.

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Innovatiebox

Innovatiebox

Voor wie?
Voor ondernemers die innovatief onderzoek doen.

Wat is het?
Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten vallen in deze box. U kunt kiezen voor de innovatiebox als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U ontwikkelt het immateriële activum zelf, en u hebt hiervoor een octrooi gekregen, of er is een S&O-verklaring voor afgegeven.
  • Het inkomen dat u met het activum behaalt, moet voor minimaal 30% het directe gevolg zijn van het octrooi dat u hebt gekregen.

Budget en looptijd
Voor winsten en verliezen uit immateriële activa waarvoor u een octrooi of een buitenlands patent hebt gekregen, of een S&O verklaring, geldt op verzoek een effectieve heffing van 7%.

Overige info
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/vennootschapsbelasting/innovatiebox/

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Voor wie?
Midden- en kleinbedrijf.

Wat is het?
Subsidie om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Budget
Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u in de tabel het overzicht.

Voor de MIT-regeling zijn er budgetten per regio en per instrument. Hieronder vindt u in de tabel het overzicht.

Landelijk budget

Instrument Budget
Kennisvouchers € 2 miljoen
Haalbaarheidsprojecten € 3,91 miljoen
R&D-samenwerking (klein en groot in totaal)
R&D-samenwerking (groot)
€ 8,2 miljoen
Maximaal € 4,1 miljoen
TKI-Netwerkactiviteiten
TKI-Innovatiemakelaars
€ 2,2 miljoen

Overige info
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit

Midpoint Brabant

Midpoint Brabant

Voor wie?
Samenwerkingsverbanden bestaande uit ondernemers, kennisinstellingen en/of gemeenten in West-Brabant.

Wat is het?
De regeling is bedoeld voor regionaal-economische ontwikkeling van het MKB in Midden-Brabant om vernieuwende samenwerkingsprojecten in de startfase te ondersteunen. Midpoint Brabant voert de regeling in Midden-Brabant uit. De regeling is de opvolger van het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP).

Budget en looptijd
Elke regio heeft een eigen REAP regeling met een subsidie van 50% van de subsidiabele kosten en een vastgesteld maximumbedrag. Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2019 en worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst.

De regeling ondersteunt regionale innovatie initiatieven binnen o.a. de sectoren: Smart Leisure, Smart Logistics, Smart Industry en Smart Services. Het is een echte aanjaagfinancier voor nieuwe business. Denk onder meer aan projecten waarbij een divers aantal ondernemers, eventueel in samenwerking met kennisinstellingen, gezamenlijk een nieuw product/dienst, pilot/prototype ontwikkelen of haalbaarheidsstudie willen starten.

Let op!: Vanaf 20 maart 2019 is de Subsidie Economie en Innovatie Midden-Brabant weer opengesteld.

Wilt u meer weten of de regeling aanvragen?

Neem dan contact op met Maarten of Susanne via
06 – 53 77 85 11 of
06 – 22 51 77 33.
We helpen u graag!

Menu